O projektu

Beograd, 1. avgusta 2020. godine

Centar za prava deteta, od 1. januara 2020. godine, sprovodi dvogodišnji projekat Pozitivno roditeljstvo, koji je finansijski podržala Evropska unija u okviru programa Evropski instrument za demokratiju i ljudska prava u Srbiji. Projekat sufinansira Kancelarija za saradnju sa civilnim društvom Vlade Republike Srbije, a sprovodi se uz podršku Pravosudne akademije i Republičkog zavoda za socijalnu zaštitu.

Cilj projekta je da doprinese da se svakom detetu u Srbiji omogući zaštita od svih oblika nasilja kroz efikasan zakonodavni okvir koji se dosledno primenjuje u svim okruženjima.

Nakon inicijalnog mapiranja postojećih programa pozitivnog roditeljstva u Srbiji, Centar za prava deteta je u saradnji sa istaknutim nacionalnim i međunarodnim stručnjacima razvio dodatne programe obuke u oblasti pozitivnog roditeljstva i zaštite dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda roditelja za stručne radnike koji rade sa decom i porodicama u sistemima socijalne zaštite i pravosuđa. Obuke su sprovedene u julu 2020. godine, nakon čega je učesnicima obuke omogućena kontinuirana supervizijska podrška u primeni stečenih znanja i veština na konkretnim slučajevima, koja će trajati i tokom sledeće godine. Pored toga, za polaznike obuke i stručne radnike koji su motivisani da osveže ili unaprede svoje znanje dostupni su i stručni materijali na platformi za e-učenje u oblasti pozitivnog roditeljstva i zaštite dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda roditelja. Koristeći tako stečena znanja i veštine, stručni radnici u sistemima socijalne zaštite i pravosuđa će dalje osnaživati svoje saradnike i roditelje kroz obuke i panel diskusije u zajednici, kao i putem informativnih sesija širom Srbije.

Na regionalnoj konferenciji, koja će se održati u narednoj godini, biće predstavljena projektna postignuća, kao i publikacija, koja će sadržati autentična viđenja dece i odraslih koji su prošli kroz iskustvo visokokonfliktnog razvoda, kako bi se iz ugla deteta sagledao sam postupak i njegove posledice.

Uporedo sa ovim aktivnostima, Centar za prava deteta sprovodi kontinuiranu kampanju na društvenim mrežama, radi informisanja javnosti o značaju zabrane fizičkog kažnjavanja dece u svim okruženjima kroz promociju principa pozitivnog roditeljstva i primera dobre prakse, kako bi se doprinelo doslednom praktikovanju pozitivnog roditeljstva i zaštiti dece u slučajevima visokokonfliktnih razvoda.

Pozitivno roditeljstvo označava ponašanje roditelja utemeljeno na najboljim interesima deteta, koje neguje, osnažuje, nenasilno je i osigurava poštovanje i usmeravanje deteta koje uključuje postavljanje granica kako bi se omogućio potpuni razvoj potencijala svakog deteta. Dete ima pravo na brigu, sigurnost i vaspitanje koji uvažavaju njegovu individualnost, a roditelji imaju pravo na podršku države u ispunjavanju svoje roditeljske uloge.

Razvod roditelja se ubraja u jedno od najstresnijih iskustava koja deca mogu da dožive, a u Srbiji se, prema podacima Republičkog zavoda za statistiku, svaki četvrti brak završi razvodom. Brojna istraživanja pokazuju da su deca u visokokonfliktnim razvodima roditelja često emocionalno zanemarena, jer su roditelji preokupirani sopstvenim finansijskim, emocionalnim, socijalnim i drugim problemima. Deca kod čijih roditelja visokokonfliktni razvod traje duži vremenski period imaju podjednake teškoće kao deca koja su žrtve fizičkog zlostavljanja i zanemarivanja.